234 aanteekeningen uit het oudste ordonnantieboek. T595- 1596. de Stadt in de herberg den welgeboren van Nassau, 2) „op rekeninge •’n Adriaen Damman, agent van de Staten Generaal in Schotland 10.00 ponden „tot een recompense over ’t verlies ende berooven van zijn geit, cleederen ende anderssins ten tijde als hij bij de Dunckerckers op zee, reysende naer Schotlant in de bedieninge van zijne commissie, is gevangen ende binnen Dunckercken gebracht.” 22 Nov. p. 164. op affcorttinge huyse des voorss. 1 Johan van Holth, weerdt in de stadt Grave 3) alhier 600 pond, „op rekeninge van tgene doctor Diederich Wyer 4) sal worden toegeleeght ende van tghene deselve Wyer ten van Holth verteert heeft.” Mei p. 184. Lijsbeth Merttens, weerdinne ’t Vosken i) alhier, voor „tgene heere grave Wilhein Loduwich Stadthouder van Vrieslant ende van Stadt ende Om landen van Groeningen, met zijner Edele broeders, Jonckeren ende gesin alhier in de herberge van ’t Vosken heeft verteert” 1546 pond 10 sch. tot laste evenwel van de heeren Staten van ende Omlanden van Groeningen.” 17 April p. 183. 1) Markt, z.hoek van de Vleyshallsteege” (Halstraatje). 2) Verwelkomt door de gecommitteerden van de Staten in den Haag 7 Maart. Vertrekt met Prins Maurits naar Zeeland 10 April. 3) De stadt Grave of de Cogge. 4) Agent van de Staten Generaal in Duitschland. Commissie 13 Sept. 1596. Comm, boek St. Gen. p. 130.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 250