AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 235 1596. i) „Grave vanLintcelnegesante van deConinginne van Engelant, treckende naer den Paltzgrave Fredericq.” res. St. Gen. 26 Aug. p. 4i8vs. s) Adriaentgen, wed. Elias Cleuting. 3) de Swan, Plaats n.z. 4) Du Vergiers. compareert ter vergadering 10 Febr. bijzijn vertrek vereerd met een gouden keten. 6) Caron komt in het land „tot reddinge van zijne particu liere saken, mits het overlyden van zijn swager die commies van de monsteringe Van den Broecke, mitsgaders om desen Staten te verthoonen dat hij hem langer op het tractement 't welck hij tot noch toe van den lande heeft geproffiteert, niet en kan onderhouden”. Neemt afscheid 29 Maart. Dammas Goudt, weert int Hoeffyser alhier 209 guld. io st. „voor de teercosten bij Milort Linchum x) ende zijne junckeren ende dienaeren tot zijnen huyse gedaen. 26 Aug. p. i9ivs. Weerdinne 2) in de Swane 3) alhier 33 guld. 9 st. „voor teringen gedaen in de herberge bij den Portemanteau van den Coninck van Vranckrijck4) gebrocht hebbende de ratifficatie van de hande- linge des hertogen van Bouillon mette heeren Staten Generael beroerende de lique offensive ende defensive tegen den Coninck van Spaignen. 19 Febr. p. 2o6vs. Elisabeth Merttensdu weerdinne in de herberge van tVosken” 507 pond 7 sch. voor teringen gedaen bij Noël de Caron 5) agent van de Staten in Engelant.” 3 April p. 210.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 251