236 AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 1596. Holt, weert in den Moriaen 969 de „teringen ende costen gedaen Johan van Moriaen alhier 543 pond 4 sch. gedaen bij den gesante des Conincx 20 Aug. p. 2i7vs. Janneken van der Beken weerdinne int Wapen van Zeelant 3) alhier 36 gulden 19 st. „voor de costen ende teringen bij den heere van La Forest gesante van den heere van La Tremoville tharen huyse gedaen.” 15 Oct. p. 223. Hendrick Jansz. Hackfort, gelaesmaker 42 Car. gulden voor seker cruysvenster by hem gemaeckt in de nieuwe huysinge van den secretaris Zuylen 2) rriette wapen van de Generaleteyt, daermede de heeren Staten denselven Zuylen vereert hebben. 5 Aug. p. 218. Holt, weert in de herberge van den voor teringen van Polen. J Johan van pond 5 sch. van 1) Paulus d’ Jalijn compareert ter vergadering 21 Juli, ver trekt eenige dagen later met een „schip van orloge” van de Admiraliteit te Middelburg naar Zeeland. 2) Gijsbrecht van Zuijlen, secretaris van de Staten Generaal, woont in den Moriaan op den hoek van den Kneuterdijk en Plaats. Zie pag. 225 n. 3. 3) „Zeeland” op de Groenmarkt. 4) „La Forest gesante van de gereformeerde kercken in Vranckerycke en van den heere van Tremoville tot recherce van Meffrouwe Brabantina van Nassau”. Compareert ter vergadering 6 Oct. Ontvangt bij zijn vertrek een gouden medaille „overgebleven van de reijse van Dene marken”. res. St. Gen. 14 Oct.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 252