AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 237 1597- 1) „Carel Nutzel van Sonderspychel, ridder, Roomsch Keyser Hongersche Cammerraedt, gesante van wegen zyn Key. Maj<.” Compareert ter vergadering 8 Aug.; neemt afscheid en ver trekt met een jacht van de Admiraliteit naar Antwerpen, res. St. Gen. 23 Aug. p. 291. 3) Tooneelvoorstellingen van de „Speelluyden van den Hage” (leden van de „kamer van rethorica de Corenbloem”) vonden op het einde der 16e eeuw plaats op „de Zale” op het Binnen hof, of in de herberg „de Komeet” op de Plaats. Belangrijke wapenfeiten op het oorlogstooneel als het ver overen van een stad of vesting werden door de Rederijkers verheerlijkt door het houden van een tooneelvoorstelling of door het opdreunen van toepasselijke refereinen en liederen. Dit geschiedde in den regel vóór of in het stadhuis. Zoo vierden zij in 1590 de verovering van Breda, in 1592 die van Nijmegen, in 1593 die van Coevorden, in 1600 de overwinning bij Nieuwpoort, in 1601 de overgave van Rijnberk, in 1602 die van Grave, enz. Mr. S. Ph. C. van den Bergh, ’s-Gravenhaagsche Bijzonder heden I p. 10 e.v. 3) Mr. Erik d’Immer, advocaat voor het Hof, woont op de Plaats n.z. 4) „Arridt Wittfeldt, Rijckraedt ende Cantzelier van Dene- marcken ende Christian Bernickawen op Otterberg, ende Berck- bij des keysers gesante heer Carel Nutzel van Sonderspuhell.” i) 30 Oct. p. 224vs. die speelluyden van den Hage 2) „met hare musicque voor de Camere begroet hebbende de vergaderinge van de heeren Staten van de victorie van Lingen, 12 Car. guldens, derselver voor haer- lieder moeyten toegeleeght sonder ’t selve te trecken in consequentie.” 20 Nov. p. 226. den Advocaat Dimmer 3) „tot wiens huyse d’ heeren Gesanten des Conincx van Denemarcken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 253