238 AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 1597- I Dec. p. 227. Justus Bilius B conrector alhier in den Hage, 36 Car. gulden hem „toegeleeght tot eene vereeringe voor zekere fastos, die hij d’ heeren Staten heeft gepresenteert van de victorien die Godt Almachtich dese landen in het loopende jaer verleent heeft.” 27 Nov. p. 227. Arnouldt Goudt 2) hooffmeestere van Myvrouwe de Princesse van Oraignen 600 pond „voor een zijn gelogeert ende getracteert geweest tsedert den 14 Oct. zevenentnegentich totten 27en desselfs maants, 400 pond, den selven toegeleeght tot eene vereeringe voor zijne moeyten als hooffmeester ende ’t gebruycken van zijn linewaet ende anderssins int tracteren van de voorss. heeren Gesanten 400 pond.” holm, Erffgeseten, gesante des Conincx van Denemarcken”. Compareeren ter vergadering 18 Oet. „Is goetgevonden dat men den Secretaris van de heeren Gesanten sal beschencken met tien Rijcxdaelders ende die trompetters ende keteltrommelslagers met vier en twintich Rijcxdaelders.” res. St. Gen. 25 Oct. Vertrekken 27 Oct., ontvangen bij het afscheid een gouden ketting. Door de Staten wordt besloten „dat men de stad Swol sal adverteren van het vertreck van de voorss. heeren ende versoecken dat zij deselve heeren (commende tot Swol) willen doen versien ende accommoderen met wagens tot haerlieder vertreck.” res. 27 Oct. p. 357. Mr. Joost Bilius, conrector van de groote schooien, eer tijds gewoond hebbende te Harderwijk. Tresoriers rekening van den Haag. R. A. 1592/93 p. 152. 2) Jhr. Arnout Goudt, raad en hofmeester van Louise de Colligny, zoon van Henri en Catherine de la Hamaide (Haagsch Jaarboekje 1899 p. 403 n. 1.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 254