AANTEEKENTNGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 239 1597- 1598. vereeringe voor de diensten, moeyten ende aerbeyt in het tracteren des Hertogen van Bouillon ge- duerende de handelinge van de ligue.” 24 Dec. p. 229vs. Arent Bom Fransz x) weert in de herberge van de Swane alhier voor de „verteringen gedaen bij de Princen van Portugael met haerlieder gevolgh van den ie" April totten 19 Nov. lestleden, 6337 pond 9 sch.” 29 Dec. p. 229vs. Simon Adriaensz en Arent Bom Fransz, gout- smeden 3100 pond „voor de twee gouden kettingen daermede d’ heeren Gesanten des Conincx van Denemarcken vereert zijn.” 29 Dec. p. 230'®. Mr. Cornelis Buzenius, 2) doctor medicine, 336 pond 13 sch. „voor de vacatiën bij hem gedaen met zijne Extle tsedert den ien Aug. 20 Nov. lestl.” 2 Jan. p. 23ovs. Simon Havens weert- in den Briel alhier 55 pond 17 sch. „ter cause van de teringen bij den com missaris Rozel 3) gesante des Conincx van Vran- ckryke gedaen.” 7 Febr. p. 235. 1) Goudsmid, was in 1587 vroedschap van den Haag. 2) Het tractement van Dr. Buzepius, die den Prins in het leger vergezelde, werd in 1597 gebracht op 1000 gulden per jaar, boven 100 gulden voor zijn dienaar: tevens werd hem 100 gulden uitbetaald voor „een tente te velde”’ res. St. Gen. 28 Juli 1597 p. 2Ó3VS- 3) „Sr. Rozel commissaris ordinaris van orlogen in Vranck- reyck”, compareert ter vergadering 23 Januari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 255