240 AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 1598. 1599- Witte Jacobsz. 48 Car. guldens „tersaecken van een oxhooft Fransche wijn bij hem gelevert tot het tractement der heeren Gesanten des Conincx van Denemarcken.” 4 April p. 238vs. Arent Fransz. Bon, weert in de Swaen alhier 107 pond, 18 sch. 8 pen. „ter cause van wijn ende bier bij hem gelevert tot het tractement der heeren Gesanten des Conincx van Denemarcken. 23 Febr. p. 236. Janneke Floris, wede. van Frans Pietersz 27 Car. guld. 10 st. „ter cause van vijff tonnen Weseper bier tot het tractement van de heeren Gesanten des Conincx van Denemarcken. 23 Febr. p. 236vs. Laurens de Rasier 563 pond „voor eenen ver gulden cop mette wapen van de Generaliteit, daer- mede den Tresorier Valcke 3) op zijne bruyloft- feeste (is) beschoncken. 22 April p. 24ivs. Lijsbeth Merttens weerdinne int Vosken alhier 160 pönd „voor de vereeringe die de heeren Staten die Gesanten van Hamborch -) tharen huyse gelogeert hebbende, hebben gedaen.” 8 Jan. p. 257vs. i) Mr. Jacob Valcke tresorier generaal van de Staten van Zeeland. s) „Everhardt Esich raedtzverwante en Sebastian van Bergen secretaris der stadt Hamboerch”. Compareeren ter vergadering 22 Dec. 1598; ontvangen bij hun vertrek „een ame Rinschen wyn” res. St. Gen. 8 Jan. p. I5VS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 256