Johan 200 AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 241 1599- 16OO. Holte weert in den Moriaen alhier sch. voor de verteerde costen des welgeboren heern graven Jehan van Nassau, met zijner L. edelluyden ende gevolgh van 2— 11 Dec. 18 Dec. p. 296. Johan van 358 pond 10 Janneken van der Beken, weerdinne in Zeelant, alhier „van de teringen gedaen bij de Gecommit teerde van de Staten Generaal, tracterende den colonnel Edmondt -) ende den edelman die den selven colonnel gebrocht heeft de brieven van den Coninck van Schotlant, daerbij zijne Majesteyt hem maect ridder van zijne ordre, 135 pond. 7 Febr. p. 3oovs. Jan Vincent weert in den Burch alhier voor verteerde costen van den heer van Vickgou verneur van Calais van 7 9 Oct., 278 pond. 23 Oct. p. 289”. 1) Dominique de Vic; in zijn jeugd bekend onder den naam van kapitein Sarred. Komt in den Haag 27 Sept. „Is goetgevonden datmen den heere van Vicq, gouverneur van Calis alhier inde herbergen sal defroyeren ende datter eenige vuyt dese vergaderinge hem desen maent sullen gaen vergeselschappen, ende daertoe oyck doen nooden den heere van Busanval; ende zijn specialyck gecommitteert dheeren van Oldenbarnevelt, Hubert, Eysinga, Sloeth, den griffier en de Agent Aerssen.” Res. St. Gen. 8 Oct. p. 437. 2) Guillaume Edmont, ridder, colonel van het Schotsche regiment in dienst van den lande. Zie res. St. Gen. p. 47. 16 van Holte, weerdt in den Moriaen alhier, pond voor twee amen Rijnschen wijn, „daer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 257