242 AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 16OO. mede de heeren Staten de gesanten van Cleve x) tot haerlieder defroyement veheert hebben”. 22 Febr. p. 301. Lisbet Merttens, weerdinne int Vosken 61 Car. gulden 16 st. voor de „teringen bij den Prince van Anholt tharen huysen gedaen”. 24 Aug. p. 3i2vs. Jan Vincent weert in den Burch alhier 600 pond voor den wijn daermede dheeren Staten de heeren van Rohan -) vereert ende tzijnen huyse affge- sproken hebben.” 4 Oct. p. 319. Johan van Holte 713 pond 11 sch. „voor de teercosten tzijnen huyse by den welgeboren heere Otto Graeff van Solms Paltzgraeffsche Gesant met zijne jonckeren ende dienaers gedaen.” 2 Dec. p. 32ivs. Reyn Pieterss, substituyt schout van Schevelingen 110 pond voor de goede debvoiren bij hem met Cornelis Quirijnsz ende vijff bootsgesellen gedaen int achterhalen van twee Engelschen, die overmits den moort bij hen onlancx geleden onder wegen Schevelingen begaen, zijn geexecuteert. 29 Dec. p. 324vs. 1) Wesselen van de Loc, heere tho Wisschem ende Christoffel Kopper licentiaet in de rechten, gesanten des Vorsten van Cleve”. Compareeren ter vergadering 28 Januari. 2) „Compareren beyde heeren van Rohan, hebben dheeren Staten begroet ende heuren dienst gepresenteert voorde hand- havinge vande ware Christelycke gereformeerde religie”. Res. St. Gen. 26 Sept. „de heeren van Rohan met vier amen Rinschen wijn vereerd, ter weerde van de somme van vier hondert guldens”. 4 Oct.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 258