AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 243 l6ol. Cimon Chanen weerdt in den Briel 756 pond 17 sch. „voor de verteerde costen bij den Paltz- grave van der Nijenborg met sijn swyte.” 13 Maart p. 32gvs. Crijn Coenraerdts glasemaker 47 pond voor de glasen bij hem gemaeckt, daermede d’ heeren Staten vereert hebben den tresorier Kinschot 2) in sijne nyeuwe huysinge. 15 Mei P- 334vs- Symon Chanen weerdt in den Briel alhier, 47 pond 5 sch. voor de verteerde costen bij monsieur de Betuyne tsijnen huyse gedaen. 14 Juli p- 342- Hans van Tilburch, deurwaerder van de heeren Staten 47 Car. gulden om daer mede te betalen de wagenluyden tot 15 toe, die den Admirante 3) van 1) Wolffgang Wilhem, zoon van den Paltzgraaf Ludwich vander Nieuborch, komt in den Haag 31 Januari „om het land te besichtigen”. De Staten Generaal schrijven den Paltzgraaf dat zijn zoon „alhier zeer willecomme is geweest ende dat dheeren Staten wenschten dat deselve alhier in beter saison ware aengecommen, dan die wijle sulx anders is gevallen, datmen den tijt moet nemen, gelijck die is”. Res. 3 Febr. p. 36. 2) „Is den tresorier Kinschot geaccordeert tot last van de Generaliteijt tot vercieringe van desselffs nyeuwe tymmerage de wapenen van de Vereenichde Provinciën int gelasen, daer hij deselve sal begeren to setten”. Res. St. Gen. 25 Juli 1600 p. 25Ovs. 3) Don Francisco de Mendoza, admirant van Arragon, ge vangen genomen in den slag bij Nieuwpoort, werd eerst in bewaring gehouden op het Huis te Woerden, vanwaar hij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 259