2 1) Van Loon II, p. 555.2. 2) Van Loon II, p. 559. noemen, maar dat men de'ter neder geworpen woesteling, den Nijd, daarmee aanduidde. Of men dit in Engeland geloofde, is twijfelachtig, tenminste in de in 1672 door de Engelsche regeering afgelegde verklaring voor den aanvang van den oorlog, wordt als een der redenen aan gegeven dat er „valsche penningen” waren gemaakt die zelfs doorde Staten zelf „publijkelijk werden tentoongesteld”. Ook de door de stad Amsterdam geslagen penning ademt trots over de overwinning, immers de Nederlandsche leeuw, de „Leo Batavus” valt woest aan op een partij wapens, kanonnen enz. en slingert ze op den grond, achter hem breidt zich een kalme zee vol schepen uit. Een derde penning vertoont aan de voorzijde den Vrede, die de aan haar voeten liggende wapenen verbrandt, terwijl Mars op den. grond gekneveld ter neder ligt; de keerzijde vertoont de toenmalige capitale de la paix, Breda. Het zou ons te ver voeren om al de toen geslagen medailles -) te bespreken, wij vinden het oude kasteel van Breda, het vredesschip, Neptunus die de opgezweepte wateren tot rust brengt, twee verbonden admiraalsschepen enz. Er schijnt een onvermengd opgewekt gevoel van vreugde, energie en trots geheerscht te hebben in dat jaar. De opschriften getuigen vooreerst dat de oorlog, door de Engelschen aangedaan, door de Nederlanders moedig ge voerd is, dat de vrijheid der zeeën is gehandhaafd en dat door de wapenen vrede verkregen werd maar daartegen over staat dat „in den oorlog geen heil is en dat dus allen om vrede smeken” en ten slotte „Zeilt het vredeschip op ’t zilver in de zee Met blijde wimpels van een viergeknoopte vreê”. ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 25