244 aanteekeningen uit het oudste ordonnantieboek. 14 Juli p. 342. 1601. yeder 2 van de selve clrye guldens voor den voors. Holte, weert in den Moriaen alhier, van thuys te Persijn, alhier in den Hage hebben ge bracht, te weeten aan guldende resteerende Tilburch. Jehan van 489 pond „voor de teringen bij den Vorst Brandenburgh tzijnen huyse gedaen.” 30 Aug. p. 345. Dierck Gooi, castelleyn van ’t Floff alhier, 139 pond 17 sch. „voor gelijcke somme bij hem ver schoten int schoon maken van het quartier ende earners mitsgaders int prepareren van deselve voor den Admirante van Arragon. 20 Nov. p. 352vs. 1602. Johan van Holte, weert in den Moriaen alhier, 695 pond 5 sch. „voor de teringen tsijnen huyse waarschijnlijk in het begin van Mei 1601 naar het huis,, Persijn” aan den Leidschen straatweg werd overgebracht; den 3en Juli besloten de Staten Generaal, „om sijne persoon te meerder te versekeren, datmen denselven alhier in den Hage sal doen brengen ter plaetse daertoe geproprieert”. Res. 3 Juli p. 224. Tot verblijfplaats werd aangewezen de „kastelenye” van den Hove op het Binnenhof nu ingenomen door het zuidoostelijk gedeelte van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, waarin de Afdeeling Kunsten en Wetenschappen in gevestigd is, „alwaer hem een Camer toebereydt was” en waar hem werd „toeghelaten daghelycks indenTuyn vandeCasteleynietemogen gaen wandelen, als het schoon weder was, ende hem beliefde”. Den 29s11 Mei 1602 werd hij uitgewisseld tegen alle gevangenen van dezen Staat in Indië, Spanje, Portugal en de Nederlanden. n) Komt in den Haag 7 Aug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 260