AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 245 TÓO2. 29 Juli p. 366. Dammas Goudt, 50 pond „voor de teringen bij millord Cree 2) met syne suite tsijnen huyse gedaen.” 2 Juli p. 364. Dirck Gooi, castelleyn vant Hoff alhier, 296 pond voor sekere oncosten bij hem gedaen int accommoderen ende bewaren van den Admirante van Arragon. 3 Aug- P- 366vs. Jacob Sloth, weert in den Pellicaen, 222 pond „voor de teringen tsijnen huyse bij den heere van Plessen,, gesante van den Cheurforst Paltzgrave ;j gedaen.” gedaen bij den welgeboren heere grave Otto van Solms, paltzgraeffsche gesante met sijn suyte.” 24 Jan. p. 358. 1) „drye jonckeren ende vier dienaers”. Res. St. Gen. p. 23. s) „Compareert die raedtsheer Gilpin, recommandeert van wegen haere Majesteit van Engelant, dat dheeren Staten in hare dienst souden gelieven te employeren den heer millord Grey, ende dat doende hem te laten commanderen over een trouppe ruyteren” enz. Res. St. Gen. p. 183, i87vs. enz. hij wordt 8 Juni door de Staten begroet en in zijn herberg „gedefroyeerd”. 3) Wolradt van Plessen, compareert ter vergadering 15 Juni, wordt bij zijn vertrek vereerd met een „gouden ketten,” tevens werd voor hem opgemaakt „opene patenten aende alle de scheepscapiteynen commanderende opte scepen van oorloge liggende opten Rhijn dat sij zijn L. vertreckende naer Duytslant tot voorderinge van sijn reyse in heure schepen willen accom moderen ende van het eene schip tot het ander sekerlijk convoyeren”. Res. St. Gen. 1 Juli.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 261