DE VOORRANG BIJ DE BEGRAFENIS VAN WILLEM IV. Het is bekend, dat de staatsregeling onzer roemrijke Republiek der Geünieerde Provinciën allergebrekkigst was. Niet alleen dat zij meer dan twee eeuwen berustte op een verdrag, dat alleen op een tijdelijk verbond tot afwering van buitenlandsch geweld doelde, de Unie van Utrecht, maarde fout was vooral, dat men er nooit toe is gekomen dit staatsstuk te herzien naar den eisch van nieuwere tijden en er nooit eene volledige grondwet uit heeft opgebouwd, waarin de grondslagen van het staatsgebouw stonden opge- teekend. Vandaar dat de belangrijkste vraagstukken van staatsrecht niet waren opgelost en ook meer dan twee eeuwen onopgelost bleven. Zoo is de oude Republiek in 1795 ten grave gedaald, zonder dat ooit is uitgemaakt, wie de souvereiniteit toekwam. Voor velen was dit wel geen vraag meer, maar een algemeene, door allen aanvaarde oplossing was niet verkregen. Allen waren het er over eens, dat de souvereiniteit niet berustte bij den Stadhouder en evenmin bij den Raad van State, zooals nog in de r6de eeuw minder in de bedoeling dan in den loop der dingen had gelegen. Den Stadhouder, den telg uit het geliefde huis van Oranje, kon men eeren en huldigen, de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 263