DE VOORRANG BIJ DE BEGRAFENIS VAN WILLEM IV. 249 souvereiniteit van het geheele gemeentebest bleven plaatsen. Deze strijd tusschen de generale en de provinciale souvereiniteit is meestal met scherpe wapenen, soms zelfs met het allerscherpste, het zwaard, gestreden, maar geen van beide partijen kon zich de overwinning duurzaam toekennen. Op zeer vreedzame wijze daarentegen is het geschil beslecht, dat ik wensch te beschrijven en dat, hoewel op zich zelve onbeduidend, toch in verband met het boven uiteengezette de aandacht verdient, daar men er uit kan zien, hoe het verschil van opvatting over de souverei niteit zelfs bij de nietigste aangelegenheden naar voren kwam en hoe de Staten zelfs in kleinigheden hun aan spraken met vollen nadruk handhaafden. Het geldt hier niets meer dan den voorrang bij een begrafenis. Willem IV was den 22en October 1751 gestorven. Maar met de’' begrafenis scheen men weinig haast te hebben. Wat hiervan de reden moge zijn geweest, eerst den 24 December van dat jaar gaf de president der Staten- Generaal, de heer van Lijnden van Ressen, de vergadering in overweging, „of niet tot betooning van de liefde en agting die den Staat voor de dierbare Persoon van wijlen Sijn Hoogheid, onsterffelijker gedagtenisse, heeft gehad, en tot bewijs van eer en respect voor hoogst desselfs Memorie, bij haar Hoog Mog. geresolveert behoord te werden, dat het Lyk van Syne Hoogheid ten koste van de gesamentlijke Provinciën ter Begraaffenisse sal werden gebragt”. De voorzitter beriep zich daarbij op de antecedenten sedert de begrafenis van prins Willem I in 1584. De vergadering vereenigde zich dan ook met het voorstel „en is dien- volgende goedgevonden en verstaan, dat haare Koninglijke Hoogheid sal werden versogt aan den Staat het genoegen te geeven, dat het Lijk van sijn Hoogheid, glorieuser gedagtenisse, ten koste van de gesamentlijke Provinciën ter Begraaffenisse werde gebragt, en ten dien einde aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 265