18 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. in 1678 herboren te worden 1) Van Loon III, p. 136. 2) Van Loon III, p. 248. In 1674 maakt de vrede van Westminster weder een einde aan eenen met Engeland gevoerden krijg, slechts een penning van beteekenis is te vermelden. Men ziet er op den Prins te paard als veldheer voor de stad Naarden, aan de keerzijde vliegt een duif met vredestak in den bek over de tot kalmte gekomen zee, het omschrift luidt „van God komt de vrede, de vreugde en de over winning”. Het was slechts een zeer partieele vrede, daar geheel Europa nog in vuur en vlam stond; pogingen te Keulen aangewend om tot eenen vrede te komen mislukten door het ruw optreden der Keizerlijken en zooals Van Loon zegt „De veelheyd der belanghebbende Vorsten bracht „veel hinderpalen voort die den voortgang vertraagden „en den bemiddelaren oneyndige bezigheid verschaften”. Eerst in 1676 beginnen meer ingrijpende vredesonder handelingen, die in 1678 voeren tot den vrede van Nijmegen. De wat zware symboliek dezer penningen 2) bestaat vooreerst in de voorstelling van de Vrijheid, de dochter van den Vrede en de voedsterling van de Voor zichtigheid, zooals het omschrift haar noemtzij is gezeten tusschen deze beide Goddelijke persoonlijkheden, kenbaar aan hare emblemata. De keerzijde vertoont een gezicht op Nijmegen en de verbonden wapenschilden van Frankrijk en Nederland; het omschrift constateert dat de Vrede in 1672 aan den Rijn stierf om aan de Waal. Niet veel origineeler van conceptie is de tweede bij deze gelegenheid geslagen medaille, waar Frankrijk en Nederland elkander de hand geven binnen een slangenrond en boven een vlammend altaar. Op de keerzijde staat de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 26