2Ö2 DE VOORRANG BIJ DE BEGRAFENIS VAN WILLEM IV. Zoo is het geschied. Slaat men het groote plaatwerk van Jan Punt over de begrafenis van Willem IV 1) opr dan ziet men, dat achter het lijk, onmiddelijk achter den Prins van Baden-Durlach en den Hertog van Brunswijk volgenDe Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, voorafgegaan door acht boden,, twee kamerbewaarders, vier trompetters, een heraut en een hofmeester en gevolgd door acht boden. Onmiddelijk daarachter gaanDe Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, voorafgegaan door acht boden, twee kamerbewaarders en een heraut en gevolgd door acht boden. Achter de Staten van Holland volgen dan de Hooge Raad, het Hof van Holland, de Magistraten van Delft en den Haag, ten slotte de predikanten van deze beide steden. Van den Raad van State is geen sprake. Evenmin van het derde Generaliteits College, de Gene- raliteits Rekenkamer. Ook deze heeft een poging gedaan om de begrafenis te mogen volgen. Den 28 januari schreef zij een brief aan de Staten Generaal, waarin zij begon met te erkennen, dat zij nooit de begrafenis van een Stadhouder had mogen bijwonen. Reeds in 1625 bij de begrafenis van Maurits had zij dit verzocht, maar nul op het request gekregen. Maar „dewijl sij uit haar Hoog. Mog. Resolutie van den 22 deeser hadden gesien, dat voorschréeve solemniteit nu soodanig was gereguleert, dat de Raad van Staate niet en corps soo als voor deese op de Begraaffenisse soude verschijnen, maar aan de Leeden van gemelde Raad van Staate de vrijheid gelaaten om sig te kunnen schikken elk bij en agter alle de Heeren Gedeputeerden van de Provincie waar uit sij waaren gecom- 1) Lijkstaetsie van Z. D. H. den Heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau Naeuwkeuriglijk nage- tekent door P. van Cuyck, Jr. en in het kooper gebragt door Jan Punt, ’s Gravenhage 1755 fol.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 278