268 DE VOORRANG BIJ DE BEGRAFENIS VAN WILLEM IV. 2o April 1752. 12 Mei 1752. 1) Resolution der Staten Generaal 2) Resolutiën der Staten van Holland 29 April 1752. 3) Resolutiën der Staten van Gelderland, 4) Resolutiën der Staten Generaal, 27 Juni 1752. 6) Resolutiën der Staten van Holland, 15 Juli 1752. Friesland in handen had. Blijkbaar heeft de afgevaardigde van Groningen met klem de belangen van den Raad van State bepleit; hij „heeft op het kraghtighste geinhereert den inhoud van de voorschreeve Resolutie, nadruckelijk insteerende, ten eijnde tot weghneeminge en eventueele voorkoomingh van deese en diergelijcke contestation, bij formeele Resolutie van de gesaamentlijcke Bondgenooten het selve in dier voegen moghte worden gearresteert.” Den 29 April stelden de Staten van Holland,na door den Raad pensionaris te zijn ingelicht, het besluit der Staten van Gro ningen in handen van het meergenoemde Groot-Besögne.2) Zoo verliepen eenige weken. Maar den 12 Mei ver gaderden de Staten van Gelderland te Nijmegen. Daar kwam in een brief van den Hove Provinciaal van 17 Februari ten geleide van de bekende missive van den Raad van State van den 8iten. Naar aanleiding daarvan werd besloten „de Gecommitteerden weegens deese Provincie ter Ver- gaderinge van haar Hoog Mog. te gelasten, soo als gelast werden bij deesen, om de concert met de Provinciën van Vriesland- en Stad en Lande, als sig op dat subject reeds geexpliceert hebben, voorts met de andere Provinciën, die van de selfde gedagten souden moogen weesen, alle moogelijke devoiren aan te wenden, ten einde welgemelde Raad van Staate in de aloude possessie van rang mooge worden gemaintineert, soodanig als die in diergelijcke ongelukkige gevallen altoos is geobserveert geweest”. s) Dit besluit volgde denzelfden weg als de vroegereden 27 Juni kwam het in de Staten Generaal, 4) den 15 Juli in de Staten van Holland 5)telkens werd het naar de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 284