EEN KIJKJE OP HET KANTOOR VAN DEN RAADPENSIONARIS JACOB CATS. Deze aanzienlijke woning was, met een huis uitkomende in het Noordeinde, door Cats gekocht van Niclaes van der Duijn, Heere van Rijswijck, op 5 Juni 1629, hetzelfde jaar dat hij na zijne benoeming tot Raadpensionaris, in ’s-Gravenhage kwam wonen. De koopprijs bedroeg 20.000. Op den 6den Februari 1647 heerschte er ongewone drukte en beweging in de deftige woning op den Kneuterdijk, waar de Raadpensionaris Jacob Cats, verblijf hield. De Raadpensionaris was namentlijk, van de Vergadering te huis komende, even voordat hij weder wilde uitrijden om „naer buijten te gaen” het „comptoir” binnen ge treden van een zijner klerken, genaamd Pieter van Heijnsbergen, om inzage te nemen van zeker stuk, betreffende de „geheele besogne van de veranderinge van de voorgeslagen Trevis in een absoluten vrede”, maar noch de klerk noch papieren waren daar te vinden. Nadat hij zijne andere klerken, Jan van Velsen en Jacob van der Heijde, daarover „ernstelick haddebevraegt”, „gingen deze ijverig aan het zoeken in Van Heijnsbergen’s comptoir”, maar zonder gevolg; het verlorene kwam niet te voorschijn. Beide klerken, bemerkende dat de Raad-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 287