EEN KIJKJE OP HET KANTOOR VAN JACOB CATS. 272 tafel hij had het aan De woning van Ds. Tegneus was gelegen aan de Zuidzijde van den Burchwal en op 2 Mei 1645 door hem gekocht van Jan Gerritsz Vermeulen voor/ójoo en een rentebrief van/rgoo. „geabsenteert” om gasten ten huize van pensionaris zoo „seer becommert” was en er zooveel gelegen lag aan de verdwenen papieren, gingen uit om Heijnsbergen te zoeken en vonden hem dan ook eindelijk in de woning van den Eerw. Ds. Thobias Tegneus „bedienaer des Goddelicken Woorts”, en wel aan gezeten met eenige andere gasten. Pieter van I-Ieijnsbergen, die door Cats altijd gebruikt werd tot het „copieeren ende doubleeren der secreetste saecken”, toonde zich zeer verbaasd toen de twee klerken binnentraden en hem het papier met ernst „afvorderden”. Zij voegden er bij dat de Raadpensionaris zeer ontevreden was en dat, indien hij het bewuste stuk niet „promptelijck” afgaf, hij „in peryckel” verkeerde, zijn klerkschap te verliezen en te maken dat hem het huis zoude worden ontzegd. Daarop in zijn zak tastende, haalde hij het bewuste papier er uit, gaf het over aan de „knechten” en ver zocht hen ernstig, niet aan den Heer Cats te zeggen 'dat zij het bij hem hadden gevonden, maar het te doen voorkomen, alsof het, bij nader onderzoek, toch nog tusschen de andere papieren te voorschijn was gekomen. In zijn „Memorie” zegt hij zeer gemoedelijk dat hij het stuk „goetwillich” overgaf en zelfs „presenteerde” dadelijk mede te gaan om het te copieeren. Hij had gemeend, beweerde hij, nog tijd genoeg te hebben met het overschrijven en had zich toen voor een poosje zich bij zijne vrouw en de overige Ds. Tegneus te voegen en het stuk in zijn zak gestoken om het later af te schrijven! Maar niemand gecommuniceerd of het laten zien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 288