285 HAAGSCHE GEBOUWEN. Sacellum aulicutn. Capelle Wat wisselt niet door den tijd, Hollandsch-Fransch was België vroeger, Thans werd het wederom, Fransch gemaakt door den krijg. Daarom treed ik hier op als een landgenoot voor onze Walen, En als een leermeesteres voor heel het Christ’lijke hof. 1) „De helft is meer dan het geheel''. Dit Grieksche spreek' woord is ontleend aan de Werken en Dagen van Hesiodus vs. 40. Deze had aan zijn broeder Perses, op bevel van om gekochte rechters, een groot deel van zijns vaders erfgoed moeten afstaan. Perses verbraste zijn goed en verviel tot armoede; Hesiodus zelf, door bekrompen middelen tot arbeid zaamheid aangespoord, werd een welgesteld man. De helft bleek dus meer te zijn dan het geheel. S) Braband was voor de helft door Frederik Hendrik ver overd, die in 1644 zich reeds zwak en ziekelijk gevoelde. Huygens verwachtte dus uitteraard van Willem II de andere helft van Braband. 3) Waar in ’t Fransch gepredikt wordt. Huygens. 4) Hoofdzakelijk voor Louise de Coligny. Zie Aant, Keizerlijk moge het zijn, tot den dood toe zijn land nog te dienen. Edeler dan Caesar is die na zijn dood hier nog diensten bewijst. Senatus Brabanticus. Brabandsche Raed-Camer. Wie ’t oude spreekwoord vergeet dat rr A t o v is f] fi 1 o v it a v r ig Spreekt over mij allicht onbillijk een oordeel uit. Mijn gebied is het land van Brabant en Overmaze, Wellicht is hier de zoom kostbaarder dan heel het kleed. Maar al is het dit niet; ’k heb den Vader de helft reeds danken; 2) Van den Zoon van Oranje wacht ik het andere deel van 't Hoff. 3)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 301