286 HAAGSCHE GEBOUWEN. T) Door de graven zoowel van Albrecht en Jacoba van Beyeren als van die van het Hollandsche huis. Huygens. Op het Binnenhof is thans een steen geplaatst ter herinne ring aan dit feit, op de plaats waar de Capel heeft gestaan. s) Die eerst in een geschuthuis veranderd, later opnieuw aan den heiligen dienst werd gewijd. 3) Cithaeron, een berg in Boeotië aan Bacchus gewijd. Apollo en Amor werden beiden met pijlen gewapend afgebeeld; 't was Maar niet alleen is het dit, waarvan ’k tot mijn lofwil gewagen, Zeldzamer nog is de roem, waar ik als voorrecht op boog Kostbaar toch is heel mijn grond, ja gewijd door de asch en ’t gebeente, Van het Hollandsch, zoowel als van het Beijersche huis. ’k Ben door hun geest als bezield, door hun stof als geadeld, En door hun schimmen leef ik onvergankelijk voort. Templum Coenobiale. Clooster-Kerck. 2) Met Gode begon ik mijn taak, toen ’k onder gelukkig gesternte Weleer een tempel gewijd aan den dienst van het heilige werd. D’ oorlog verwoestte mijn schoon, en een schrikkelijk lot moest ik dragen, Toen ik, den vrede gewijd, ingericht werd voor den krijg. Maar door den voorspoed des lands en d’oorlogkans weder verrezen, Ben ik nu schoon als weleer, en ook weer Hollandsch van aard. Let op mijn woord stervelingwie goed begint heeft ongetwijfeld Kans op een zalig eind, als u mijn lotgeval leert. Hortus Sagittarius Arcus lignei. Hand-boogh-Doelen. Vraagt gij, wie beter weet, mijn schutters te exerceeren, Apollo, dan wel Amor, vriend? ’kZeg: laat den blinden schutter op Cithaere ’k Ben beter met dengeen, die Phoebus volgt, gediend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 302