28/ HAAGSCHE GEBOUWEN. Hortus Sagittarius Arcus chalybei. i) Voet-boogh-Doelen. Hier ziet meer met één men van nature misdeeld is, Aedes Sclopetaria nova. Nieuwe Doel-Huys. Niemand nog heeft mij met recht d’ overdaad dezer eeuw of mijn marmer Tot een verwijt gemaakt of met recht aangewreven als smaad. Door Nassauwe gesticht 2) hef ik stout mijn statige daken Hoog ten hemel thans op, hoe ook de nijd daarop smaal. Men bewijze dat ’t ooit verkeerd is geweest te vertrouwen, Dat een doorluchtige school, 3) treff’lijke krijgers ons geeft. dus natuurlijk dat een van hen beide tot patroon der Schutters werd gekozen. Bij de Grieksche Goden was overigens alleen de handboog in zwang. Amor vooral behoorde tot de licht gewapende. De blinde schutter is genoegzaam bij allen bekend en behoeft dus geen nadere verklaring. Phoebus-Apollo was gewapend met een zilveren boog en trad daarmede op als de straffende god die door zijn gouden pijlen, de zondige mensch- heid met ziekten en kwalen bezocht, doch tevens door de braven als redder in den nood werd aangebeden; hij is de zon, die dan eens de velden verschroeit door zijn felle en brandende stralen, dan weer door zijn weldadige warmte, leven en verkwikking brengt. Ook verjagen zijn pijlen den winter, die als de draak Python wordt voorgesteld. Stalen boog, terwijl de handboog, houten boog wordt genoemd. 2) Zie het opschrift van ons tegenwoordig Gemeente-Museum, dat vroeger het Doelhuis was. 3) Elders door H. Wapenschool genaamd. Zie Worp. Huygens HI- 3i- Zal ik het zeggen of niet, dat wie Onder de kunstenaars hier, licht wordt met eere genoemd? ’t Zij zoo! Welaan! Het gebrek is hier deugd: zijt mij welkom o, loenschen, oog, dan elders gezien wordt met twee.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 303