288 HAAGSCHE GEBOUWEN. Senatus Hollandiae. Gecommittcerde-Raed-Gamer. onophoudelijke zorgen. Rustig daar ’t veilig zich weet, door onze waakzaamheid Dit woord is mij niet duidelijk geworden. z) Huygens schrijft het woord Vrede met hoofdletters. Hij bedoelt vermoedelijk hetzelfde als de Algemeene Staten diein 1642 en 1644 hun bemiddeling aanboden om den vrede tusschenKoning Karei en het Parlement te herstellen. Men bedenke tevens dat de Engelsche Kerk bij het Gildegasthuis behoorde. Zie Aant. Rustig kan-’t Vaderland zijn door onze Templum Anglicanum. Engelsche-Kerck. O dat dit huis waar gevest op een kruisboog van zulk eenen omvang, Als het hemelgewelf dat u, o Brittania, dekt. Dan zou ik met dit woord, o rampzalige moeder, u smeeken En met dit ernstige woord deelgenoot maken van mij Eere zij God in den hooge, aan zieke menschen op aarde Predik ik VREDE alhier, komt, komt met u allen tot mij. 2) Gyrgathus. 1) Dol-huys. De reiziger die bijgeval afgedwaald, komt bij deze muren, Verneme dat ’t gekkenhuis den gezonden het volgende zegt Hetzij list of wel smart of het lot ons in deze ellendige holen Opsloot, te laat komt die vraag, nutteloos is ’t haar te doen Opgesloten zijn wij. Dat ’s genoeg! ’t Is te veel zelfs moet ik erkennen Al wat wij zijn, heeft alleen het „te veel zijn” van ons gemaakt, Ieder die al te zéér, dichter of minnaar mocht wezen, Neme dit ernstig ter hart, spieg’le aan een ander zich zacht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 304