HAAGSCHE GEBOUWEN. 290 Griffie en de Fourneei- Graphiarium et Apotheca litium Gamer van Holland. Acht ons niet minder omdat wij hier achteraf zijn gehuisvest In het Paleis, hier immers gaat Boer en burger te gast. Wenscht ge mede uw deel aan den maaltijd van ’t recht der Bataven, Hier is uw voorraadschuur, hier is de Keuken van ’t recht. Koning van Thessalië, gaf zich voor een god uit en maakte donder en bliksem na, doch werd door Jupiter tot straf voor zijn euvelmoed met den bliksem gedood en in den Tartarus geworpen. W. Hecker. Klassisch Woordenboek. 2) Hier bevinden zich gedenkteekenen van een plechtige bijeenkomst der Orde van het Gulden Vlies, maar ook een Muziekwerktuig: (ook Organon genaamd) prachtig bewerkt, waarop een geschiedkundig opschrilt staat ter herinnering aan het jaar: 1629, het zegejaar. Huygens. 3) Een wijsgeerig werk van Aristoteles. Kwelt mij een voorgevoel, daar ik mij schuldig bevind. Want herinner ik mij Salmoneus en de straf die hij boette ’k Sta dan te sidd’ren van vrees, als getroffen door ’t hemelsche vuur. Teniplum Parochiale majus. Groote Kerck. 2) De glans van ’t gulden Vlies en d’ ijd'le wapenschilden Zijn slechts een deel van d’eer, waarop ik mij beroem. Neen ’k acht de zilveren vacht, alsook de zegepralen, Die ik na Wezel op het Bosch des Hertogs mocht behalen, Veel grooter eer, en iets dat ik u eerder noem, Indien men na de preek, de kerk bekijken wilde. Doen d’ oogen zeer van ’t zien, werd ’t zitten u te lang, Leen dan uw luisterend oor aan schitterende orgelklank. Met duizend pijpen roem ik ’t wondere wonderjaar Zelfs ’t Organon 3) spreekt niet zoo duidelijk en klaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 306