HAAGSCH GEBOUWEN. 293 Domus Brederodia. Huys van Brederode. Telkens veranderd van heer. Nauw waren bet’ren ver- dweenen Of weer steeg ik in rang, door ’t geen mij te wachten stond. Eindelijk van Brederode. Nu ben ik het allervermaardste, Nu kan geen Hollandsch huis voortaan mijn evenknie zijn. Domus Culemburgica. Huys van Culemburgh. Evenals, naar men zegt, Arethusa 2) langs duistere kolken Plots’ling veel schooner dan ooit uit de schuimende golven verrees, Zoo ziet gij Alya, ook mij, uit het graf weer glansrijk verschijnen, Zoo ziet gij mij ook alhier rijzen van uit mijne asch. Brussel, 3) dat met mij leed, kom hierheen en Den Haag zal u leeren Dat het Culemborgsch huis nog niet is ondergegaan. 4) t) Dat gelezen moet worden Brederode, blijkt ook uit dezen versregel onder een oud portret van Hendrik van Brederode Sum Brederódus ego Batavae non infima stirpis, Gloria. Zie Historie van het verbond der Edelen door J. C. Loman. 2) Arethusa was een nymph uit het gevolg van Diana. Alhpeus de stroomgod uit Elis beminde haar, maar zij ont vlucht hem. Beurtelings ziet men hen boven den grond, dan weer verdwijnen zij uit het gezicht; ja onder de zee door vervolgt hij haar spoor, tot het hem gelukt zich bij Syracuse met haar te vereenen. De vergelijking is hier treilend, daar het huis (domus) in het latijn vrouwelijk is, en de naam Al pheus niet onaardig woordspeelt met Alva. 3) Het huis van Floris van Palland graaf van Culemborg, stond te Brussel op de Paardenmarkt. Aldaar werd de grond slag gelegd tot het Verbond der Edelen. Dit huis werd in 1568 door Alva met den grond gelijk gemaakt en op dien grond een steen geplaatst, waarop tijd en oorzaak der ver nieling in vier talen te lezen stond. Zie Wagenaar VI. 28. 4) Er bestond een overlevering dat de heer van Culemborgh zich later uit de wereld terug had getrokken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 309