295 HAAGSCHE GEBOUWEN. Houdt u dapper en braaf Batavenwant ’t mannelijk oir zelfs, Zal nooit dan krachtens mijn wil, wettige leenman zijn. i) Gerontocomium. Oude mannen-huys. Laat toch uw dwinglandij, o Rome leer dat van mij, varen, Want wat de ouderdom duldt, duldt niet de vrolijke jeugd. Sluit grijsaards op, zooals ik. Maar bedenkdoor het duister gebroken Schittert het licht des te meer; eens zoo fel gloeit soms het vuur onder d’ asch. 1) Zelfs de meest rechthebbende moest bij versterf aan de Leen-Camer de bevestiging van zijn recht vragen en met een of ander geschenk beloonen. 2) De poging tot verzoening tusschen Luther en Zwiugli, te Marburg, stuitte af op vijf woorden, waarvan Luther de letter lijke beteekenis niet wilde prijsgeven.Deze luiden in het Grieksch: rovró tetri to nujfia fiov. Huygens bedoelt hier het Grieksch, ofschoon Luther Latijn had geschreven. Het gold hier de woorden, gesproken bij de instelling van het Avondmaal. 3) Met Babel wordt Rome bedoeld. De Luthersche leer staat tusschen Rome en Calvijn. Templum Lutheranum. Luthersche Kerck. Nijdige scheidsmuur, helaas hoe verdeelt gij de minnende harten I Ach door vijf woorden 2) slechts, stoot gij mij van u af. Toch kunt ge mij, als ge wilt, hoezeer ook veracht, nog wel eeren Als ge bedenkt hoe ik mij op de grenzen der waarheid bevind. Laat slechts een elk die zijn koers naar Genève wil richten uit Babel 3) Door mijn bedehuis gaan, dat immers is de eenige weg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 311