HAAGSCHE GEBOUWEN. 297 Cuhna Pnncipis Js Princen Keucen. Keert tot U zelven in Armamentarium privatum Principis. ’s Princen Magazin. 1) Hier zullen wij alleen maar herinneren aan het: Alle dingen zijn wel oirbaar, maar alle dingen stichten niet. Worp vs. 4. edit M.D. edat vs. 5 Noscite M.D. Noscite. Graaf Ernst van Montecuculi, trachtte in 1629 aan het hoofd der Keizerlijke troepen door een inval in de Veluwe, Frederik Hendrik het beleg van 's-Hertogenbosch te doen opbreken. De Prins verkoos dit niet, maar deed een aanslag op Wezel die door den moed van kapitein Huigens wel gelukte, en waardoor de voorraadschuur van wapenen en levens middelen aan het Oostenrijksche leger ontviel Vermoedelijk waren de aldaar veroverde zegeteekenen opgehangen in 'sPrincen Magazijn.. en vraagt Voortaan behoeft ge niet meer voor den Prins, oSpanje te vreezen, van ’s lands leger U dikwerf versloeg. Hier is zijn magazijn; hier bewaart hij zijn eigene wapens En reeds dit doet, Oostenrijk, 2) U beven voor ’t Nassausche huis. Al wie mensch is, ontzeg ik het recht op mijn vet en onreinheid te smalen; Want met het volste recht reken ’k mij dit juist tot eer. Keur, wat ik deed en niet wat ik doe, laat u raden Let op datgeen wat gij eet; niet op hem die de spijs u bereidt. Zooals hij vroeger aan ’t Hoofd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 313