302 HAAGSCHE GEBOUWEN. Catasta. Schavot. En ik, Praetorium Hagiense. Stadt-Huys. Wat Rome was voor het heelal Slaap ken ik niet ’k Wed T) Vaandels op den vijand veroverd. Huygens. 3) Door recht te spreken. Huygens. 3) Dewijl hier de burgerwacht waakt. Huygens. Daar waart een grijsaard rond met rammelende knoken, En ziet zijn eigen vaan hier wapp’ren tot zijn hoon. Zie ’t groote wonder aanDie nooit en nergens vreest, Is hier alleen bedeesd, de trotsche Castiljaan. Als het een lust is aan hen die braaf zijn, een eer aan velen Welgevallig te zijn, dan zingt gij allen mijn lof. Want wat is grooter verdienste, dan dat ik, zoolang hier den Haag staat, niemand dan slechts alleen den boozen een gruwel was. ge en wat ’t Kapitool was voor Rome, Dat ben ik Hage, voor U, dat ben ik burger u waard. Ik regeer onbeperkt. Aan de roepstem van dezen Gerechte Geeft elk huis, hoe groot, gaarne en willig gehoor. Wat u verbaast is gewis, dat ik licht ben ook als het reeds donkert, en de nacht heeft geen geneuchten voor mij.2) verstomd zoudt staan, als ge mij in den duister zaagt zorgen Maar juist dit is mijn plicht. Als het nacht is, dan waak ik eerst recht. 3)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 318