HAAGSCHE GEBOUWEN 307 De Kapelle van het Hof gelegen aan de Vijverzijde van het Binnenhof. Zie Ising: het Stadhoudelijk Kwartier. In 1588 werd voor ’t eerst in de oude Maria-Capel gods dienstoefening in ’t Fransch gehouden ten gevalle van Louise de Coligny. Aanvankelijk nam Moreau uit Delft den dienst waar, tot Uitenbogaert den 29 Sept. 1591 hem verving. In de capel bevonden zich de tomben van Albrecht met zijn gemalin en van Jacoba van Beijeren. Niet alle graven zijn daar begraven, zooals de gedenksteen zou doen vermoeden. Zie Rijnsburg. Klooster Kerck. Worp vs. 2 propitio. M. D. propenso. Van 1574—1617 was deze kerk tot paardenstal en het koor tot Geschuthuis ingericht. De Contra-Remonstranten ■die zich tot dien tijd met de Engelsche kerk moesten vergenoegen, namen den 9den Juli 1617 de Clooster Kerck in bezit, die toch reeds op last van de Staten van Holland tot kerk was ingericht. Prins Maurits woonde daarop den 23sten de godsdienstoefening bij, en wettigde daardoor de handeling der Contra-Remonstranten. Sedert werd de Clooster-kerck de Prinsen Kerk genaamd. Zie Wagenaar X. Handboogh of St. Sebastiaans Doelen. De tuinen waarin de schutters zich oefenden, bevonden zich op den Korten Vijverberg. Voetboogh of St. Joris Doelen. Deze Doelen stond op de plaats van het hotel Oude Doelen, waar men nog St. Joris met den draak in den gevel ziet. Nieuwe Doelhuys. Het einde van den Korten Vijverberg werd oudtijds door het Doelhuys met een poort afgesloten. In 1636 werd daar voornamelijk op kosten van Frederik Hendrik een prachtig nieuw Doelhuis gesticht, waarvan Willem II den 2'len December den eersten steen legde. Thans Gemeente-Museum. Zie v. Stockum dl. 2, blz. 77. Dolhuys. Het Dolhuijs bevond zich op de Geest, hoek van de Vleersteeg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 323