3o8 HAAGSCHE GEBOUWEN. Engelsche Kerk. De kapel van het Sacraments Gilde- huis naast het Gasthuissteegje in het Noord-Einde, werd in 1595 aan de Engelsche gemeente in gebruik gegeven, daarna een korten tijd door de Contra-Remonstranten gebruikt, maar na de komst van de Koningin van Boheme in den Haag wederom aan de Engelsche gemeente afgestaan. In 1625 werd ook aan de Hoogduitsche gemeente toe gestaan daarin godsdienstoefening te houden. Van Stockum dl. I, blz. 160. Gecommitteerde Raedcamer. Deze was in 1584 ingesteld en vergaderde in het Stadhouderlijk Kwartier, d. w. z. in het gedeelte van het Binnenhof dat aan het Buitenhof grenst. Zie de Riemer dl. I, blz. 154. Generaliteits Rekenkamer, met den Raad van State zich bevindende ten O. van de vroegere Vergaderzaal der Staten-Generaal, vermoedelijk waar thans het gebouw van Binnenlandsche Zaken staat. Geschuthuys. Vermoedelijk is een gedeelte van de Clooster-Kerk voor Geschutgieterij bestemd gebleven. Griffie en Fourneerkamer. Zaal op het Binnenhof achter de groote zaal waar de Procureurs de zakken van de geïnstrueerde en in staat van wijzen gebrachte processen inleverden. Zie de Riemer dl. I, blz. 128. Groote of St. Jacobs-Kerk. In het zegejaar 1629 was de zilveren vloot door Piet Hein en Wezel en ’sHer- togenbosch door Frederik Hendrik veroverd. Zie de Riemer. Dl. I, 296. Huygens was een groote minnaar van orgelmuziek, die hij zoo veel mogelijk ten spijt der strenge orthodoxen bevorderde. Hij zal vermoedelijk veel tot de vernieuwing van het orgel en het opschrift hebben bijgedragen. De Hooge Raad werd in 1582 ingesteld ter vervanging van den Hoogen Raad te Mechelen en den geheimen Raad te Brussel, die beide in ’s vijands handen waren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 324