HAAGSCHE GEBOUWEN. 310 Huis van Sommelsdyck bij Worp. Domus Aersenia. Sommelsdijck is meer bekend als Francois van Aerssen. Dit huis stond in ’t Lange Voorhout, waar thans het Ministerie van Marine is. Zie H. Jaarboekje 1897,'bl. IT+ Noot en blz. 122. De Leencamer, gemeenlijk Leen- of Registerkamer ge- heeten. In 1519 richtte Karel V een leenhof op, ter verzekering der wederzijdsche verplichtingen. De werk kring van dit hof ging na de afzwering over aan het Hof van Holland tot Mei 1660, toen Jan de Witt, Stad houder van de Leenen werd. Het was gevestigd achter het hof. Reg. 1 Worp. Panda bonis, occlusa malis. M. D. Clausa malis, non clausa bonis. De Luthersche Kerk ter plaatse waar zij nu nog is. In de i8‘le eeuw echter aanzienlijk vergroot en verbouwd. Oude Mannenhuis. Het Sacramentsgilde waartoe mannen en vrouwen behoorden had in de Molstraat een prove niershuis achter de Kapel (later Engelsche kerk) die op 't Noordeinde uitkwam (zie de Riemer). Dit Proveniers huis is in 1773 uit een fonds van Jacob Frederik van Beijeren Schagen aangekocht en vergroot en tot Oude Mannenhuis ingericht. Van af de tijden der Reformatie had de Magistraat het beheer over dit huis. Nergens blijkt echter dat het toen en dus ten tijde van Huygens van een huis voor mannen en vrouwen zooals het in den R. C. tijd was, in een Oude Mannenhuis veranderd was. Er bestaat een overlevering dat de mannen en vrouwen van het Sacramentsgilde met elkander huwen mochten, maar dan ook samen een kamertje moesten deelenmisschien dat Huygens hiertegenover de Venus vaga stelt van de jeugd. Mr. A. E. H. Goekoop schreef over dit Huis in ’t Haagsch Jaarboekje van 1890. Over sPrincenHoff in ‘t Noordeinde zie Haagschjaarboekje 1899 blz. 371, Ising, Haagsche Schetsen, dl. Ill, blz. 179.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 326