312 HAAGSCHE GEBOUWEN. qualiteit een bekwame stellage achter de Rol was gemaakt. We lezen, dat in 1758 na den brand ettelijke balken „vlak boven de Rol” zeer slecht werden bevonden, wat alweer aanduidt dat slechts een gedeelte van het Rolgebouw den naam van Rol verdiende, en eindelijk bestaat er een Resolutie van 1610 van Gecommitteerde Raden, waarbij aan een der Deurwaarders wordt gelast op de rol te passen, d. w. z. zich te plaatsen bij den ingang van het lokaal waar de rechtsgeleerden zaten, zooals uit ettelijke Placcaeten en Instructies van 1643 blijkt. Ten slotte rest de vraag, waarom dit gedeelte in het bijzonder de Rolle of Rooie is genoemd, en nu is het zeer merkwaardig dat in het stadhuis te Kampen de balie die de rechters van het publiek scheidt, een werkelijke rolle is. De vraag rijst dus of oudtijds misschien overal een dergelijke Rolle voorhanden was, die den naam eerst aan het afgeschoten gedeelte, later aan de geheele zaal, eindelijk aan de Rechtbank gegeven heeft. Eigenaardig is dat het woord balie in het O. H. recht niet gebruikt schijnt te zijn. Js Princen Huys thuyn. Dit was de open plaats waar achter thans de vertrekken van Buitenlandsche Zaken gevestigd zijn. Ons Plein heette ’s Princen Kooltuin en schijnt meer voor de dagelijksche behoeften bestemd geweest te zijn. Het is bekend, dat Alexander zich beklaagde slechts één wereld te kunnen veroveren. De Sale was de Ridderzaal. Deze door Floris V ge bouwde en voor ridderlijke schouwspelen bestemde zaal heeft voor allerlei doeleinden gediendin onze eeuw zelfs voor de loterij. Men zie hierover Fonseca, La Haye par un habitant. Nog altijd hebben als weleer de boek- verkoopers het voorrecht zich op het Binnenhof te ver tegenwoordigen, al is het dan ook niet meer in de Sale. De Staten Generaal vergaderde aan de Noordzijde van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 328