AANTEEKENINGEN OVER HET LOGEMENT VAN DELFT DER STEMHEBBENDE STEDEN TE ’S-GRAVENHAGE. 1) Rijksarchief. In het tweede deel der Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der Geschiedenis van ’s-Gravenhage, komt eene belangrijke studie voor over de Logementen der Stemrechthebbende Steden. We zien daaruit dat de Regeering der stad Delft ge zamenlijk met die van Gouda in 1659 voor hare afge vaardigden een pand aankochten, gelegen aan de Westzijde van de Lange Houtstraat, waarin later het Hotel de l’Europe werd gevestigd. Sedert 1898 is het bewoond door de Secretaris der Turksche Legatie. Een inventaris van de meubels enz. van dit logement opgemaakt omstreeks 1690 door Mr. Pieter Teding van Berkhout, in leven Burgemeester van Delft, geeft ons eenige aanwijzing hoe het logement toenmaals was inge deeld en doet tevens zien dat de vertrekken op zeer bescheiden voet waren ingericht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 331