AANTEEKENINGEN OVER HET LOGEMENT VAN DELFT. 320 De casteleyn zijn aan alle eer Het Provisioneel Reglement voor den Casteleyn van Stads Logement in ’s Gravenhage luidde Zal gehouden- wezen nevens zijne huisvrouw, voor alle dezelve goederen te dragen alle zorg en dezelve goederen te verantwoorden, en ieder jaar eens, of te zoveel mêeder als zulks gerequireert werden zal, die te moeten vertoonen en tegens de geformeerde lijste te laten nazien, ten welken eynde aan den Pensionaris zal worden ter hand gesteld copie van de voorn, lijste. Art. 3. en deszelfs huysvrouw zullen verpligt de Heeren in het Logement komende te bewijzen en respect, ook te presteeren of te doen presteeren Op den 29sten December 1740 werd besloten den kas telein van het Logement en diens vrouw aan te zeggen dat de groote zaal van het gebouw voor een ieder moest gesloten blijven, behalve voor de Heeren Gedeputeerden als zij ter vergadering kwamen, voor de Heeren schenkers van den Born en van Bleijswijck, ook voor de vier Heeren Burgemeesteren van Delft en vervolgens voor degenen, die van haar Edel, Gr. Achtbaren daartoe per missie hadden bekomen. De casteleyn zal zijn gehouden te moeten maken, en nevens zijne huisvrouw, te onderteekenen en over te leveren een behoorlijke lijst van al het zilver en de meubelen die in hetzelve Logemt. zijn, de stad toebehoorende, omme te worden bewaard in het secreet van Hren. Burgemre11. Art. 2. Art. 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 336