326 HET KORTENBOSCH. Eerst De Fonseca en Kroon hebben er in deze eeuw voor het eerst de aandacht op gevestigd. Daar er evenwel weinig van het leen bekend is en mij welwillend de gelegenheid werd aangeboden het archief van Kortenbosch te raadplegen, heb ik gemeend deze gelegenheid niet te mogen laten voorbijgaan om de ge schiedenis in verband met de bronnen op het Rijksarchief eens nauwkeuriger te bestudeeren, en het resultaat van dit onderzoek hier medetedeelen. 1) Schakenbosch, hetwelk nog in de tweede helft der 16e eeuw bestond was ruim 47 morgen groot. Tegenwoordigen Staat van Nederland dl. II p. 422. 2) Albrecht etc. doen cond allen luden dat voer ons quant Willem Janszoen van Dolre ende heeft ons opghedraghen ende quyt ghesconden een boskijn mit sinen toebehoren gheheten den Ouden Bosch ende gheleghen is westwaerts buten der Haghe int Haghe ambocht, welc boskijn wi weder verliet hebben ende verlien mit desen brieve Willem van Cronenburch onser neve ende sijn nacomelingen te houden van ons ende van onse nacomelingen tot enen rechten leen; hier waren over alse manne die here van Gommegijs, her Brustijn van Herwijn ende Jan van Cronenburch. In orcunde etc. Ghegeven tot Huesden des Sonnendages na Meye anno LXXXV. (1385). Liber IV Aelbrecht, fol. 223vs. Kortenbosch was eertijds, zooals de naam nog aan wijst, een overblijfsel van de uitgestrekte bosschen of „wildernissen” welke nog in de middeleeuwen onze kust streek bedekten. De namen van enkele andere gedeelten van dit uit gestrekte woud zijn hier in den omtrek nog bewaard gebleven in „de Myente” bij Eik en Duinen, Berkenrijs - nu de Vlakte van Waalsdorp, Schakenbosch x) bij Veur en den Oudenbosch 2) hetwelk evenals Kortenbosch ten westen van den Haag in Haagambacht was gelegen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 342