328. HET KORTENBOSCH. Heren MCCC vier ende uithangend zegel in Ghegheven des Saterdaghes na Zinte Pieters ende Sinte Pouwels daghe apostelen int jaer ons IL. tachtich. Op perkament bezegeld met een groen was. Archief Kortenbosch. 1)'Zie Haagsch Jaarboekje 1896, p. 256-260. nu het kleine Veentje zich minen neve een wierande of bosschelken dat gheheten is die oude boemgaert gheleghen westwaerts van der Haghe bi der Monicke hove mit erve, mit boeme ende mit allen sinen toe behoren alsoe groet ende alsoe cleyn alst begrepen heeft hem des te ghebruken tot sinen besten orbaer ende te houden in allen seine als iet nu houde van minen lieven ghenadighen here van Hollant, van welcken bosschelken voerss. ende van den cope daer of mi heer Adam voerss. vol ende al betaelt heeft ende wel voldaen den lesten penninc mit den eersten, alsoe dat ic nu wel ghepayt houde ende scelde heren Adam voerss. ende sine nacomelinghe voer mi ende mine nacomelinghe daer of vry ende quyt tot ewighen daghen. Ende bidde ende ver- soeke oedmoedeliken minen ghenadighen here hartoghe Ael- brecht van Beyeren, ruwart van Henegouwen ende van Hol lant, dat hi bi synre ghenaden sinen wille ende sijn consent hier toe doen wille ende heren Adam minen neve voersz. des goedekens mit allen sinen toebehoren als voerscreven is volghen late ende ghebruken ende hem des verlien wille te houden in allen seine ende rechte als ick tot hier toe ghehouden hebbe. ten westen den „Noordveen” uitstrekte. Jan Reyniersz droeg het leen reeds het volgend jaar over aan zijn oom Claes van Diepenburch. Deze nieuwe eigenaar, sinds 1 Oct. 1426 baljuw van den Haag en gehuwd met Aleid van Zwieten, was een aanzienlijk man van groot fortuin. Na het overlijden van zijn vader Gijsken van Eerwaarde baljuw van den Haag die den naam van zijn leen Diepen burg had aangenomen, werd hij in 1386 eveneens met het huis te Diepenburch beleend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 344