33i HET KORTENBOSCH. Toen Jan van Assendelft in 1476 ongehuwd stierf, ver viel het leen aan zijn oudsten broer Gerrit, heer van Assendelft, Cralingen en Heemskerk, eerste raad van hertog Karei van Bourgondie en daarna van diens opvolger Keizer Maximiliaan. 1) Na zijn overlijden in i486 verviel Kortenbosch aan zijn zoon Jr. Nicolaas van Assendelft, gehuwd met Alijt van Kijfhoek, erfdochter van heer Floris van Kijfhoek, van wien het in 1502 overging aan zijn oudsten zoon Gerrit. Deze Gerrit van Assendelft, eerste presideerende raad in het Hof en Stadhouder van de leenen, was gehuwd met de beruchte Catharina de Chasseur, die in 1541 bij sententie van het Hof van Holland van 9 April wegens het vervaardigen van valsche munten veroordeeld werd om levend verbrand te worden. Catharina de Chasseur leefde toen evenwel gescheiden van haar man. Zij bewoonde een huis in de Hooge Nieuwstraat, waar zij, geholpen door haar kapelaan heer Maturijn, die op haar last twee „jonge gesellen hun ge nerende van munte te slaan” uit Frankrijk had doen komen, dit gevaarlijk bedrijf beoefende. Den 11“ Februari gevangen genomen, werd zij een maand later „geëxecuteert dat sij van levenden lijve ter doot gecommen is.” In plaats evenwel van levend ver brand te worden, werd haar als bijzondere gunst toege staan „metten watere geexecuteert” te worden. 2) 1) Aan dezen Gerrit van Assendelft wordt de bouw toege schreven van het groote huis in het Westeinde nu Engelsch gezantschapshotel terwijl ter gedachtenis aan hem en zijn tweede vrouw Beatrix van Dalem, de fraaie graftombe werd opgericht, welke eertijds de Assendelftkapel in de Groote- kerk versierde. 2) Bij deze wijze van terechtstellen werd op den mond van den veroordeelde een trechter geplaatst waardoor men zoolang water liet.loopen tot hij stikte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 347