HET KORTENBOSCH. 333 Kortenbosch veranderd. Reeds in de 16e eeuw schijnt het hout te zijn gekapt en was midden op het land een boerenwoning gebouwd. Op den bekenden plattegrond uit De Riemer van 1570 ziet men evenals op nevenstaanden plattegrond van het zelfde jaar, die genomen is naar een gekleurd schilderij hangende op het Gemeentemuseum, op Kortenbosch een laag gebouwtje zonder bovenverdieping. Deze woning schijnt evenwel in het begin der zeven tiende eeuw geheel vervallen te zijn geweest, want op een kaart uit dien tijd (zie het volgende plattegrondje van 1616) komt geen huisje voor. Uit het archief van dit leen blijkt dan ook dat Gerrit van Assendelft in 1614 de materialen verkocht van „een out huys staande op ’t Cortebosch.” In 1611 was dit oude huisje met de daarbij behoorende landen nog verhuurd geworden aan zekeren Jan Cor nelissen voor den tijd van vijf jaren voor 40 pond per jaar. In het huurcontract werd bepaald dat de pachter gehouden zoude zijn „jaerlicx in de keucken van den heere van Assendelft te leveren tusschen Kersmisse ende Vastelavont thyen coppel conijnen off in de plaetse van dyen jaerlicx te weyden twee schaepen, die in sulcken gevallen hem bij den heere gelevert sullen werden.” Bovendien was hij nog verplicht „alle jaers dese huyere geduyrende te arbeiden in den dienst van den voor- 2 Aug. 1661 de executeuren van zijn uitersten wil „specialijk geauthoriseert om eenige onroerende goederen tot betaling van de schulden van den boedel te verkoopen.” Daarenboven mocht Kortenbosch, zooals Cornells Fannius aanteekent, met goedvinden van het Hof en van de fideicom- missaire erfgenamen worden verkocht „omdat niemandt sijn goedt can fideicommis maecken in prejudicie van sijn cre diteuren/’ was evenwel in die jaren van aanzien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 350