336 HET KORTENBOSCH. van 6 Febr. 1664 werd de quaestie defi- en bepaald dat hij aan Burgemeesters en verkoopen „den eigendom van de twee corenmolenwerven, het stuekie landt tusschen beyde ge legen en nog een stuekie ten zuyden de zuyderlycke oft Valckmolen met het oud commissaris huysje r) daerop- staende.” Daarentegen verkreeg hij in eigendom „het cleyne crayers- huysje 2) eveneens bij de zuidelijke corenmolen staende.” desselfs gront omtrent het Westeynde van den Hage waeren gestelt sesere molens sonder syn consentetc. ende zyn metten anderen int minnelyck geaccordeert ende verdragen, dat deselve Heeren Burgemeesteren ende regeerders van ’s Gravenhage sullen afflossen de hooftsommen der voorsz. twee renten met de verloopen van dien jegens vier vant hondert int jaer, affslaende daeraen de somme van 800 ft: etc. ende dat de voorss. molens op den voorss. grond van de welgemelden heere van Assendelft sullen blijven staen, gelijck oock mede blijven sullen de molenwerven daertoe dienende, sulex die jegenwoordich syn, ende de voorss. molens vervallen ofte vergaen synde, Ballen tijden wederom sullen werden opge- maeckt ende herstelt, behoudens denselven heere van Assen delft den eygendom van de voorss. grondt, ende dat hiermede de verdere pretentien ten wedersyden sullen cesserentot naercominge vant gunt voorss is” etc. 6 Febr. 1655. „Geextraheert uit seecker boeck ter camere van Burgemees teren van ’s Gravenhage berustende 1675.” Het oud commissarishuisje zal waarschijnlijk het tolhuis zijn geweest, waar de schepen die van uit het Westland aan deze zijde den Haag binnenvoeren, invoerrechten moesten betalen. 2) Dit huisje werd nog in 1811 onder den naam van „het oude Krayershuysje” met een tuin daarbij behoorende voor 168 gulden ’sjaars verhuurd aan Willem van Wijk, warmoezier. Nauwelijks was Cornelis Fannius in het bezit van Kortenbosch gekomen of er ontstond opnieuw geschil over de molenwerven, waarvan de Magistraat den eigendom bleef pretendeeren. Bij contract nitief geregeld Schepenen zou

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 354