HET KORTENBOSCH. 341 - 290.— 36.- 4.- 2.— f 300.- I77-- - 152-— - 2T0.— - 65.— - 189.IO l8 fl443-“ Eenige jaren later was hij wederom met den Magistraat in onderhandeling, maar nu betrof het een voorstel tot verkoop van zijn geheelen leen met de landen daarbij behoorende. Uit de aanteekeningen, die Fannius in het archief van Kortenbosch heeft achtergelaten, blijkt dat hij als koopsom een bedrag van 50000 gulden vroeg. Hoe hij tot deze, voor dien tijd vrij aanzienlijke som kwam, blijkt uit den staat der revenuen en lasten. x) De totale opbrengst bedroeg 1443 gulden 10 st. De jaar- lijksche lasten waren 331 gulden, zoodat het inkomen zuiver 1112 gulden 6 st. bedroeg. Daar hij den rentestandaard op percent stelde, gaf dit een kapitaal van 50000 gulden. 1) Staet van de revenues van het Kortenbosch. een huys met enig warmoeslant verhuurt jaar- lyks voor een dito met enig warmoeslant voor het huys te Cortenbosch met enig warmoeslant voor nog een huys met enig warmoeslant voor een party warmoeslant verhuurt voor nog een party warmoeslant voor nog een huys en bleykerije met syn toebehoren ver huurt jaerlijks voor nog de volgende erfpachten: een ten lasten van Mr. Ten Broek op twaelv nieuwe getimmerde huysen aen de Noortsingel jaerlijks een dito op een huys aen de Westsingel aldaer nog twee dito op het school en erv daeraen ten lasten van heeren Burgemeesteren van 's Hage. Somma van revenuen f1443.— 10 af de jaerlykse lasten 331.14 blyvt - 1112.6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 360