HET KORTENBOSCH. 342 De landen van Kortenbosch waren morgen- of sluisgeld van Delfland en Verponding van Kortenbosch. De tuyn bezuyden het Slijckeinde anders teinde d’ St. Antony- straet dat den eersten tuyn is van Krijn Abrahamse bij ’t Pesthuys staet opu: 1—4— De landen beoosten thuys te Cortenbosch of benoorden tWesteinde dat den tweeden tuyn is van Krijn Abramse int jaer 1666 omheynt, mitsgaders tlandt dat aen Van Os verhuyrt is staen opu: 7 16 thuys te Cortenbosch en annexe landen staet tegen i1l2 mergen sjaers doende soo int register van de verpondinge ffi 8 8 17 8 o.a. vrij van het van de henniptienden. Daarenboven waren, volgens den heer Fannius, aan het goed verschillende „praeeminentien en gerechtigheden verbonden, die aan de heeren Regeerders van ’s Hage sekerlijk van waerde sijn”. De Regeerders van den Haag schenen evenwel al deze voordeelen niet op de rechte waarde te schatten, want de onderhandelingen over den koop sprongen af. Hoewel Kortenbosch niet meer zooals voorheen open lag, maar door een heining en slooten van den weg was af gesloten, ontzag de lieve jeugd zich niet over de heiningen te klimmen en allerlei kattekwaad uittevoeren. Fannius vond het daarom raadzaam in Juli 1669 de volgende „waerschouwing” te publiceeren, waartoe het plakkaat van Karei de Stoute, (zie Bijlage B) hem machtiging verleende. Na de ergerlijke feiten herhaald te hebben, waarvan in het eerste plakkaat sprake is, gaat hij aldus voort „desniettegenstaende en onaengesien ’t voorss. Cortenbosch sedert met excessyve costen merckelyck is verbetert, met slooten omgraven en alomme beplant ende afgeheynt en van binnen met tuynen en bleyckeryen gecultiveert,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 361