35i HET KORTENBOSCH. Michiels oorsprong van de legende vinden, daar inderdaad eenmaal op Kortenbosch een gerechtelijk vonnis is voltrokken. Wij lezen namelijk in de rekening van den rentmeester van Noord-Holland van 1455, dat in April zes zeeroovers „mitten zwairde werden gerecht, waarvan één Zijbrant Keuyte brouwer van Haarlem, in de duinen, en die vijf andere zeeroovers heymelick int Cortenbosch van den Hage.” Was men misschien toen reeds bevreesd voor inter nationale verwikkelingen, waardoor het wenschelijk werd geacht die vijf Fransche heeren „heimelick” in Jt Corten- 1) „Andere costen gedaen ende betaelt bij den voorsz. rent meester gedaen om te doen rechten ende justicieren mitten zwairde eenen zeeroover genaemt Zybrant Keuyte, brouwer, geboereij van Hairlem ende vyf andere zeeroevers wt Vran- ckrycke die gerecht worden, te weten die voorss. Zybrant in den duynen den xxvicn dach in April anno lv ende die voirsz andere zeeroovers heymelick int Cortenbosch van den Hage voirss. den xxviiien dach derselver maent gelyck ende inder manieren als hier na gescreven ende verclairt staet Eerst betailt Ghysbrecht Moyenkint meister tymmerman myns voirss genadigen heeren te weten voir trade dair die voirss Zybrant op geset wordt enz. Item meister Jacob Ballinck voir zynen arbeitsloon ende recht van die voirss vi personen te piinen ende na te rechten ende voir ziin dachgelt van xxx d^gen die hij varende, toe vende ende weder kerende wtwas, gegeven tsamen gelyc dat mit hem gedadincgt was xl scilden tot xxviii grooten tstuc iiij u.' xiii s. iiijd. g. Item gegeven Jan Claisz. voir malveseye om te rechten, viij d. g. Item voir tast verbesicht int pynen ende an tradt. vj. d. g. Item gegeven des bailius knechten van den Hage overhoir recht ende arbeitsloon van over al by ende over geweest te hebben dair men die voirss.vi personen pyndeenderechte.xvs.g. Item die priesters die den voirss. misdadige persoonen hoir biechte hoirden ende administreerden. x s. j. Item voir anderhalf stoop wyns van beane gedroncken tot LZC-Als van Haelwiim doemen die voirss. misdadige persoonen pynen soude. xii d. g. Rek. van den Rentmeester v. N. H. 1455 fol. 87VS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 373