356 HET KORTENBOSCH. Daniël Langeweg. Zie Plattegrond van een druk bevolkt wijk lange rijen met sombere eentonige huisjes de vroolijke moestuinen hebben vervangen. Van de Leeuwenpoort werd kort voor de slooping de nevenstaande photographic gemaakt en beide leeuwen werden overgebracht naar den tuin van freule Sirtema van Grovestins aan het Bezuidenhout. De heeren Vogel en Allot maakten van Kortenbosch bouwterrein. Kort nadat zij den grond in eigendom hadden bekomen legden zij aan Burgemeester en Wethouders een bouwplan over, hetwelk in zijn geheel werd goed gekeurd en waarvan de Raad in de zitting van den i3en Februari 1877 besloot de drie geprojecteerde straten in eigendom bij de gemeente over te nemen. Een dezer straten, uitkomende op den Noordwal, werd naar de windstreek Noordstraat genoemd, terwijl de beide andere straten, uitkomende op den Noord-West- Binnensingel ter herinnering aan de laatste eigenaars van Kortenbosch, Twentstraat en Sirtemastraat werden gedoopt. De beide korenmolens (de grutmolen was reeds in het begin der 18e eeuw verdwenen) zijn tot op onzen tijd blijven voortbestaan. De noordelijkste de Haan- molen die het langst zijn ouden vorm heeft bewaard, i) werd eerst eenige jaren geleden gesloopt. Hoewel geheel ingebouwd, en voor de buitenwereld onzichtbaar, is nog een van de oude woningen, die in de vorige eeuw op het leen hebben gestaan, gespaard gebleven. Het huis hetwelk men door een gang van een der woningen aan het Kortenbosch kan bereiken, is een flink gebouw, van twee verdiepingen. Het wordt op ’t oogenblik nog door verschillende arme gezinnen bewoond. Kortenbosch is sinds 1877 geworden, waar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 378