359 HET KORTENBOSCH. Bijlage A. Opdrachten en verleiën van het „Kortenbosch” „Aelbrecht etc. doen cond allen luden, dat wij verliet hebben ende verlien mit desen brieven onsen lieven ende geminden capellaen heren Pieter van den Zande, proost tot Coudeyt, dat Cortebossche westwaerts ofleggende van der Hage met allen sinen toebehoren van ons ende van onsen nacomelingen te houden tot enen erflien. Ende om menigen trouwen dienst die heer Pieter voerscreven, ons ende onsen lieven zoon van Oistervant lange tijt gedaen heeft ende noch doen mach, so hebben wij geconsenteert ende consenteren dit voerss. lien van him te comen op Willaem den gruter sinen outsten soenende dit voernoemde lien salmen verheerwaerden also dicke als ment verzaect met twee capoenen. In oerconde gegeven in den Hage op Sinte Agneten dach anno 1397 na den lope ons Hoefs van Hollant.’1 Reg. Lib. V. Albrecht fol. 273vs. (n°. 52). „Jacob etc., doen condt allen luden, dat voir ons ende onsen mannen hier nae bescreven gecomen is meester Willem van den Zande ende heeft ons upgedragen ende quytgesconden dat Cortebosch gelegen westwaerts van der Hage bider Monnicke hove ende oick drie morgen lants leggende an die zuytsyde van den Cortenbosch voirss. (etc.) doe dit gedaen was verlyeden wij rechtevoirt weder ende verlyen mit desen brieve meester jan Reijniersz. onsen medecijn die voirss. Cortenbosch mitten drie mergen lants voirss. te houden van ons ende van onsen nacome lingen in desen manieren als datse nae meester Jans doot voirnoemt comen sullen ende erven up Claes Reyniersz. sinen oom. In oirconde etc. Datum Elaga quinta Juki anno 1429. Reg. In Beyeren IX fol. 106 (n°. 62.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 383