365 HET KORTENBOSCH. bosch wel ende vast omme ende om bewallet ende be graven is mit twee starcke poorten dairmen dagelijcx vuyt ende in duergaet, des niet jegenstaende soe ge- buertet getijdelicke dat eenige jonge gezellen, vrouwen van levene, knechten ende andere die voirscr. wallen over clymmen, needer ryden ende verderven ende aldaer die jonge boemkins, strevellen ende andere, ofhauwen ende roeven, ende vangen die konijnen in den selven bosch, commen oick aldair mit vrouwen van levene, gehylict ende ongehylict, hebbende ende bedrijvende vuyl onbehoerlicke ende schandelick leven, twelke den selven Suppliant comt tot groten verdriete ende schade, want bij dien middelen ende wegen Jt voirscr. leen ende bosschelkin gescepen waeren geheel ende al te verderven ende te nyeute te gaen, indien bij ons daer inne niet voersien en worde van behoerlicke provisie oitmoedelic die versoeckende ende begerende, ende want wii den voirscr. onsen raidt, rentmeester ende leenman sculdich sijn te stijven ende te stercken in den selven zijnen leene, soe ist dat wij daer om verbieden ende bevelen eenen ygelycken wie hij zij, dat nyement voirtan mannen, vrouwen, knechten noch kinder over die voirss. wallen en clymmen om in den voirss. Cortenbosch te weseir, noch aldair eenich hout en houwen noch en znyden, noch oick in den selven bosch en commen om sulck onbehoirlic leven te gebruycken mit vrouwen van levene noch andere, bij dage noch bij nachte dan bii consent, wille ende weeten van den voirn. onsen rentemeester, suppliant of sijnen gecommitteerden optie peynen ende boeten hier nair verclaert te verbueren die tweedeel tegens ons ende dat derde tot behoef vanden selven suppliant. Te weeten alle die gheene die bevonden zullen worden in den voirscr. Cortenbosch clymmende off in- commende anderswair dan deur die voirss. poorten off

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 389