29 Moge deze titel al niet doen vermoeden, wat de verdere inhoud zal schenken, ook deze zal aan menigeen wel eenig hoofdbreken kosten, doch voor dit geval zal, in onze dagen van persoonlijken dienstplicht, wel een jeugdig Hagenaar te vinden zijn, die met zijne militaire kennis en ondervinding eene gewenschte toelichting zal weten te verschaffen. leger van den Staat prinses Anna, had den erfstadhouder tot i waren achtereen- van Grovestins tot HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. kan hij zich dan verbeelden, wat een vorig geslacht moet genoten hebben, niet alleen op het Binnenhof, maar schier op alle pleinen en in alle straten. Aan den heer Johan Friedrich Liernur, sergeant en schrijver van de compagnie van den heer Colonel Pesters, hebben wij hieromtrent uitvoerige mededeelingen te danken. Hij toch schreef in 1756 een „Memorieboeck of kort „onderregt, behelzende het noodzaakelijkste van dien dienst „met nog eenige andere stukken, bij verscheijde gevallen „te passe komende en tot verdere aanleiding dienende” - welk handschrift thans berust op het oud-archief der ge meente ’s Gravenhage. De erfstadhouders Willem IV en Willem V, met meer uitgebreid souverein gezag bekleed dan hunne voorgangers ooit hadden bezeten, brachten in overeenstemming daar mede hunne hofhouding ook op een meer schitterenden voet, onder meer door het indienststellen van „Huys Trouppes”, waaronder verstaan moeten worden de Cent- Suisses en de Hellebardiers en ook de Gardes du Corps, hoewel de laatsten meer een onderdeel vormden van het den Staat en dientengevolge voorkwamen op van Oorlog. Het eskadron Gardes du Corps, opgericht tijdens het regentschap van kapitein. De eigenlijke commandanten volgens de Lieutenant-Generaal D. J.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 38