366 HET KORTENBOSCH. eenich van dien, die voirn. wallen breeckende, eenich hout houwende, oft' conynen aldair vangende die sullen verbueren tot behoef als boven alsoe dicke énde meenich- warf alsdat geschien sal elke, persoon hetzij man, wijff off kint die boete van zes ponden tot veertich grooten Vlaems. elck pondt. Ende die mannen ende vrouwen die aldair bevonden zullen werden inder oncuysscheyt ende onbehoirlick leven elc van hunluyden alsoe meenichwarf als dat geschiede die boete van drie ponden, munte voirss. ende dairtoe hoerluyder oeverste cleet, van welken boete die voirscr. onse rentemeester suppliant gehouden wesen sal ons goede ende souffisante rekeninge ende bewijs te doen voir onsen getruwen luyden van onser camere vander rekeninge tot Bruessele den welken wij dair toe committeren ende lasten. Ende om die voirss. boeten te ynnen ende executeren soe hebben wij den voirn. suppliant geoirlooft ende geconsenteert oirloven ende consenteren mits desen dat hij eenen persoon off meer dair toe stellen ende committeren sal die de voirscr. brueckige sullen mogen ghyselen ende vangen ende alsoe gevangen bringhen in onser voorpoerte ende vanghenisse in onsen huyse alhier in den Haghe, om hunluyden te bedwingen totten betalinge van den voirss. boeten, be- houdelic dat dieselve persoenen eerst gehouden wesen zullen dairvan den behoerlicken eedt te doen in handen van dairom raide van eieren, voirss. verbot punten redene soe bevelen wij den eersten onsen duerwairder hier op den selven onsen stedehouder. Ontbieden ende bevelen den voirscr. onsen stedehouder general ende Hollant ende voirt allen onsen anderen justi- officieren, dienaeren ende ondersaten dat zij den eedt ontfangen zijnde, dit onse tegenwoordige achtervolgen ende onderhouden in allen zynen ende tot dien eynde dat nyement cause noch en hebbe ygnourancie van desen te pretenderen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 390