367 HET KORTENBOSCH. (get.) J. d. Croix. Ic Jan van den Cruce, duerwaerder in ordinancyen van der earner van den Rade in Hollant doe cond ende certificere eenen ygelycken wient behoert, dat ic upten XIen dach in Februario anno XIIIIC LXIX na den loep s Hoefs van Hollant tot versouck van den eerbaren Jan van Assendelf, raed myns genadigen heeren ende sijn rentmeester van Noorthollant, gegaen bin in den Hage in die prochie kercke onder der hoechmisse ende hebbe aldaer dit jegenwoordige mandement daer dese mijn certificacye an gehecht is openbaerlyc gecondicht ende gelesen ende hebbe eenen ygelycken geboden ende be volen dat inhouden van dien te onderhouden. Ende up dat nyement eenige ingnorancye pretenderen en moge, soe hebbe ic gestelt copien vanden selven mandement an den voerss.' kerekduere vander Hage, an der kerek- duere van den doester van den Jacoppinen ende oick an die poerte van den Cortenbosch. In kennisse der waerheyt soe hebbe ic mijn hanteycken hier onder ge- screven ende mijnen zegel hier an gehangen, upten XIIan dach in Februario int jaer voerss. versocht dat hij desen onsen tegenwoirdigen brief open- baerlicke kundige ende vuytroupe in den Hage voirn. aldair men pnse geboden pleecht te kundigen. Ende dit sal gedueren tot wederzeggen van ons off van den selven onsen stedehouder ende niet langher. Gegeven onder onsen zegel hier an gehangen upten VIen dach van Februario int jair ons heeren duysent vierhondert negen ende tsestich. Na den loop van onsen Hove.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 391