368 HET KORTENBOSCH. Bijlage C. Inden eersten sullen de voorss. dienders neerstigh toesien ende letten dat niemandt voortaen mannen, vrouwen, knechten noch kinderen klimmen over de wallen, slooten en heiningen van Cortenbosch om in den voorss. Corten- bosch te wesen, nocht aldaer eenigh hout en houwen noch en snijden, nochte ooc in den selven Cortenbosch en comen omme eenigh onbehoorlijck leven te gebruycken met vrouwen van levene noch andere, bij dage nochte bij nachte dan bij consent, wille ende weten van den voorn, heer van Cortenbosch ofte sijne gecommitteerden en tot dien einde dickwils de ronde ende visite doen rontom Cortenbosch. Sullen voorts die mannen en vrouwen, die aldaer be vonden sullen worden in der oncuysheyd ende onbehoorlyck leven etc., van henlieden alsoo menighwerf als dat geschiet beslaen in een boete van drie ponden tot veertigh grooten Vlaems elck pondt ende deselve somme haer afvorderen ende daertoe hunlieder overste cleedt. Sullen mede alle diegene die bevonden sullen werden Provisionele orde ende Instructie voor dienders van Cortenbosch gestelt tot wederseggen toe bij de heer Cornells Fannius, raed in den Hove van Hollant als heer van Corten bosch ingevolge van de brieven van autho- risatie daertoe verleent bij Hertoge Carel als grave van Hollant den 6 Februarii des jaers onses Heren xiiiic lxix stylo curiae ende ingevolge van deselve brieven beëdight bij de Ho. Edle heer Frederick van Dorp heer van Maesdam president van den Hove van Hollant.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 392